Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JŠ JILL

 1. JILL Online

JILL Online, IČO : 75936763 (dále jen „JILL“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi JILL a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem JILL je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

 1. Výuka

Při výuce klademe důraz na všechny jazykové kompetence. Kurzy jsou všeobecné nebo zaměřené na určitý cíl. Dělí se do několika úrovní. Základní výuková jednotka trvá 45 minut (1 výuk.jednotka=1 výuk. hodina=1VH). Počet lekcí kurzu je vždy stanoven v popisu kurzu. Jakákoli změna (např. jiný počet studentů v kurzu a tomu i přizpůsobené finanční navýšení) musí být schválena před začátkem kurzu s klientem. 

 1. Přihlášení do kurzu

Smluvní vztah mezi JŠ a studentem vzniká na základě vyplnění objednávky v eshopu, tj. zakoupením kurzu, vyplněním osobních údajů a potvrzením všeobecných podmínek. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 4.této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 5. (Storno podmínky).

 1. Platba

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet JILL. Celé kurzovné nebo jeho část dle ujednání uvedeném ve Smlouvě o splátkách kurzovného je splatné v den uvedený na objednávce., nejdéle však do jednoho týdne před započetím výuky. Číslo účtu JILL je 198448694/0300, variabilní symbol platby = kód objednaného kurzu. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm JILL požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 1. Storno podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
 3. c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného vyjma trvalého dlouhodobého zhoršení zdrav.stavu studenta nebo změny pracovní doby/vyučování ve škole a to vždy doložené dokladem příslušné organizace/úřadu.
 4. d) JILL si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní kvalitativní úrovni  nebo viz. bod.g) níže  nebo další varianty řešení dle oboustranné dohody.
 5. e) JILL si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, změna výukové platformy, změna výukového materiálu)
 6. f) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
 7. g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovou školou vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
 8. h) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 9. i) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy JŠ poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazyk. kurzu podle požadavků uvedených v popisu kurzu a jeho objednávce.
 10. Zmeškané hodiny
 11. a) Za neúčast studenta ve výuce na skupinovém kurzu neposkytuje JŠ žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 12. b) Neúčast na individuální výuce se kompenzuje tímto způsobem:
 13. Zrušit individuální výuku je možné pouze 24 hodin před stanovenou dobou kurzu – jinak je nutné proplatit lekci v plné výši.

II.Pokud student zruší výuku dříve, než 24 hodin předem, je dobré si s lektorem domluvit náhradní čas výuky, aby se stihl vyčerpat voucher na kurz do stanoveného času (např. voucher na 5 lekcí za 5 týdnů)    

 1. Certifikát

Každý student po absolvování  minimálně  70% účasti na výuce v kurzu má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu.

Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti, není vystavován automaticky.

 1. Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany JILL jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálu.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. a) JILL může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet JILL. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
 3. b) JILL si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů JILL, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 4. c) JILL je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
 5. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

 1. Ochrana osobních údajů
 2. a) JILL prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci JILL, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění této smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s náplní a cílem tohoto dokumentu.           
 3. b) Student provedením objednávky prohlašuje, že v souladu s výše uvedenými zákony o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v objednávce, které poskytl JILL, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely JILL a zároveň dává souhlas se zasíláním informací na svoji e-mailovou adresu a pořizováním záznamů (foto,video) z výuky a akcí školy a to  výhradně pro výukové či propagační účely JILL. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.
 4. c) Student potvrzuje výše uvedené podmínky svým souhlasem s objednávkou kurzu.